SẤM TRẠNG TRÌNH – Giai thoại sau khi Trạng mất: 4. Minh Mạng thập tứ thằng Trứ phá đền

4. Minh Mạng thập tứ thằng Trứ phá đền
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tục truyền năm Minh mạng thứ 14, quan Doanh Điền sứ là Nguyễn Công Trứ đi khai khẩn ở vùng Hải Dương. Một hôm ông thấy cần thiết phải đào một con sông ở làng Cụ. Nhưng nhặt cái nếu đào như ý định, phải phá đền thờ Cụ Trạng đi. Dân làng ra xin không được. Ông Trứ cho là mình vâng mệnh nhà vua, nhà vua lớn hơn còn phong sắc cho bách thần, huống chi là Trạng. Thế rồi, ông ra lệnh cho dân phu phải lập tức phá ngôi đền thờ Cụ để nhường chỗ đào sông.
Khi sai người đào đem bát hương ra, ông Trứ thấy ở dưới bát hương có một tấm bia bằng đá phủ vải điều.

Ông ta sai giở tấm vải ra thì thấy mấy câu sau:

Minh Mạng, thập tứ,
Thằng Trứ phá đền.
Phá đền thời phải làm đền ,
Nào ai đụng đến Doanh điền nhà bay.

Đọc mấy câu thơ nầy, Nguyễn Công Trứ sợ toát mồ hôi, liền phải sửa soạn lại đền thờ cho Cụ, và không dám nghĩ đến việc phá đền để đào sông nữa.

 

Theo Nguyễn Nghiệp – Trạng Trình sấm và ký
Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin

Sưu tầm : Nhữ Đình Văn