Thông báo nội dung họp Ban liên lạc cuối năm Canh Ti -2020

Thông báo nội dung họp Ban liên lạc cuối năm Canh Ti -2020
Hôm nay 24/01/2021, Ban liên lạc họ Nhữ Việt Nam đã tổ chức phiên họp cuối năm Canh Tý (2020)
Hôm nay 24/01/2021, Ban liên lạc họ Nhữ Việt Nam đã tổ chức phiên họp cuối năm Canh Tý (2020). Địa điểm họp tại nhà ông bà Nhữ Ngọc Minh (Hà Nội).
Tham dự họp có các ông trong Ban lãnh đạo, các ủy viên và cộng tác viên. Có ba đại biểu lần đầu tham dự họp là: Ông Nhữ Quý Hòa - Đại diện họ Nhữ khu vực phía Nam (Long An, gốc Hưng Yên); Ông Nhữ Xuân Dũng (họ Nhữ Hà Nội, gốc Thanh Khê - Hà Nam), Bà Nhữ Lê (họ Nhữ Hà Nội. gốc Hà Nam).
1. Ban liên lạc đã kiểm điểm các hoạt động năm 2020 và định hướng các hoạt động năm 2021 (có báo cáo chi tiết gửi sau).
2. Về nhân sự Ban liên lạc: Duy trì bộ máy Ban lãnh đạo, các ủy viên và công tác viên đã phân công năm tháng 6/2020 đồng thời cử thêm một số thành viên mới vào Ban liên lạc.
- Nhữ Quý Hòa - Ủy viên mới phân công – Họ Nhữ phía Nam
- Nhữ Xuân Dũng – Ủy viên mới phân công -Họ Nhữ Hà Nam
Nhữ Ngọc Cương Ủy viên mới phân công – Họ Nhữ Hải Dương
Bà Nhữ Lê – Cộng tác viên mới – Họ Nhữ HN (gốc Hà Nam)
3. Về kinh phí hoạt động (có báo cáo chi tiết gửi kèm)
- Tổng thu tiền mặt: 20.137.000 đồng (do các cá nhân Ban liên lạc đóng góp)
- Tổng chi tiền mặt: 18.525.537 đồng
- Tồn quỹ: 1.611.463 đồng
Tổng ủng hộ hiện vậy (xe, phương tiện…): 6.000.000 đồng
Ban liên lạc có nhã ý với các thành viên ai có điều kiện đóng góp kinh phí cho các hoạt động năm 2021 như: In thiếp và thư Chúc mừng năm mới, Gửi thiếp và thư đến các dòng họ và cá nhân, các hoạt động dâng hương, tế lễ, khánh tiết… Các hoạt động giao lưu, Các hoạt động của Cổng thông tin điện tử, phổ biến các tư liệu dòng họ v.v…
4. Các vấn đề khác
- Ban liên lạc cảm ơn các dòng họ, các cá nhân, các hành viên trong Ban liên lạc đã ủng hộ về vật chất và tinh thần cho các hoạt động của Ban LL
- Cảm ơn gia đình ông Nhữ Ngọc Minh đã đăng cai địa điểm các kỳ họp trong năm 2020 và mời cơm các thành viên BLL
- Cảm ơn các cá nhân lần đầu tham gia sinh hoạt Ban LL.


BAN LIÊN LẠC HỌ NHỮ VN