Tóm lược 12 danh nhân văn hóa - khoa bảng nổi tiếng họ Nhữ thời xưa: (P4) Tiến sĩ Nhữ Mậu Tổ

Tóm lược 12 danh nhân văn hóa - khoa bảng nổi tiếng họ Nhữ thời xưa: (P4) Tiến sĩ Nhữ Mậu Tổ
Tóm lược 12 danh nhân văn hóa - khoa bảng nổi tiếng họ Nhữ thời xưa: Bài 4 Tiến sĩ Nhữ Mậu Tổ (thế kỷ 16)

Lễ hội làng tiến sĩ 08.01 AAL - làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - quê hương TS Nhữ Mậu Tổ

Tiến sĩ Nhữ Mậu Tổ - thế kỷ 16
Quê quán: xã Mộ Trạch, nay là làng Mộ Trạch (Chằm thượng), xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Khoa bảng và quan trường:
Đỗ tiến sĩ khoa thi Ất Dậu, niên hiệu Thống Nguyên năm thứ 4, triều vua Lê Cung Hoàng (1525). Là người thứ hai của họ Nhữ đỗ đại khoa nho học. Tiến sĩ Nhữ Mậu Tổ được ghi danh tại Văn miếu Mao Điền, tỉnh Hải Dương và ghi danh tại bia "Đường An Văn chỉ bi" - Văn chỉ huyện Đường An tại làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Làm quan đến chức Tả Thị lang (tương đương với chức thứ trưởng thường trực ngày nay, quan chế ngày xưa, kế sau quan thượng thư - bộ trưởng, là hai chức quan: Tả Thị lang và Hữu Thị lang).
Nơi thờ tự:
- Thờ tại Từ đường họ Nhữ làng Mộ Trạch.
- Ngoài ra, làng Mộ Trạch nổi tiếng là địa danh khoa bảng, có 36 người đỗ đại khoa Nho học, tại Đình làng, có ban thờ tiến sĩ các dòng họ, trong đó có Tiến sĩ, Tả Thị lang Nhữ Mậu Tổ.


Cổng làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - quê hương TS Nhữ Mậu Tổ


Đình làng Mộ Trạch - 
xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - quê hương TS Nhữ Mậu Tổ
Nhữ Đình Văn