Nhữ Đình Hiền - Trong Bộ sách ĐỊA CHÍ HẢI DƯƠNG

Trang thông tin điện tử Họ Nhữ Việt Nam xin trích đăng giới thiệu một số chương, mục trong bộ sách Địa chí Hải Dương (Nhà xuất bản Sự thật - 2008) mà nội dung là các nhân vật Họ Nhữ.
Lời biên tập: Trang thông tin điện tử Họ Nhữ Việt Nam trích đăng giới thiệu một số chương, mục trong bộ sách Địa chí Hải Dương (Nhà xuất bản Sự thật - 2008) mà nội dung là các nhân vật Họ Nhữ.

Các bài có liên quan:
 
Bài ký đề tên tiến sỹ khoa Canh Thân (1680) 
Nghề làm lược tre truyền thống
Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đi sứ và nghề làm lược tre.
Hoạch Trạch: Làng nghề, làng văn hóa
Bốn đời họ Nhữ, năm ông tiến sỹ

(Trích Địa chí Hải Dương - Tập II, trang 533 - Nhà xuất bản Sự thật 2008)

(Trích Địa chí Hải Dương - Tập I, trang 511 - Nhà xuất bản Sự thật 2008)
Sưu tầm: Nhữ Đình Văn